Örnek İş Sözleşmesi

Yazan: admin 03 Nisan 2009  
Kategori: Faydalı Dökümanlar, Yararlı bilgiler

İŞ SÖZLEŞMESİ

Aşağıda isim (Ünvan) ve adresleri yazılı bulunan işveren ile işçi arasında,tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile ve belirtilen şartlarla “İŞ SÖZLEŞMESİ” yapılmıştır.Taraflar bundan sonra “işveren” ve “işçi” olarak anılacaktır.
1.TARAFLAR

İŞVERENİN                     :
Adı Soyadı (ünvanı)     :
Adresi       :

İŞÇİNİN
Adı Soyadı      :
Baba adı      :
Doğum yeri ve yılı     :
İkamet adresi      :

2.İŞÇİNİN ÇALIŞMA YERİ : İşverenin Üniversitenin tüm yerleşkeleri içindeki değişik işyerlerindeki,
işveren veya vekilinin göstereceği yerler.

3.YAPILACAK İŞ                  :

4.SÖZLEŞMENİN SÜRESİ  : İş bu İş Sözleşmesi …../…../…….tarihinde başlamış olup,……/…./….
tarihinde herhangi bir bildirim yapılmaksızın kendiliğinden sona erer.
İşveren gerektiğinde süresi dolmadan da sözleşmeyi feshedebilir.

5.İŞE BAŞLAMA TARİHİ   :  …./…./……

6.DENEME SÜRESİ             :  Deneme süresi iki aydır.Taraflar,bu süre içerisinde iş sözleşmesini
ihbarsız ve tazminatsız feshedebilirler.

7.ÇALIŞMA SÜRELERİ     :  Haftalık çalışma süresi en çok 45 saattir.Bu süre,haftanın çalışılan
günlerine eşit şekilde bölünerek uygulanır.

Ancak,45 saatlik haftalık normal çalışma süresi, işveren tarafından
gerekli görüldüğünde :

a) Haftanın çalışılan günlerine, günde 11 saati aşmamak koşulu ile
farklı şekillerde dağıtılabilir.Ayrıca,işin niteliği ve şartlarına göre,işe
başlama ve bitiş saatleri de,işçiler için farklı şekillerde düzenlenebilir
ve gerektiğinde değiştirilebilir.

b)  45 saatlik haftalık normal çalışma süresinin,haftanın çalışılan günlerine  farklı şekillerde dağıtılarak çalışılması durumunda,iki aylık çalışma  süresi içinde,işçinin haftalık ortalama normal çalışma süresi 45 saati  aşamaz.

c)  Ara dinlenme zamanları işveren tarafından belirlenir.

d)  İşçi bu maddede belirtilen çalışma şekil ve şartlarını peşinen kabul eder.

8.TELAFİ ÇALIŞMASI         :  Zorunlu nedenlerle işin durması,ulusal bayram ve genel tatillerden
önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle normal
çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması ya da işin tümüyle
durdurulması veya işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde,
işveren, iki ay içerisinde işçiye,çalışılmayan bu süreler karşılığı olarak
telafi çalışması yaptırabilir.

Telafi çalışması,günlük en çok çalışma süresi olan 11 saati aşmamak  koşuluyla  günde 3 saatten fazla olamaz.
Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz.

Telafi çalışması fazla çalışma sayılamaz ve karşılığında fazla çalışma
ücreti ödenmez.
9.ÜCRET       :  İşçinin aylık NET / BRÜT ücreti, …………………………………
…………………………………………………………………TLdir
Ücret, banka aracılığı ile işçinin bildirmiş olduğu banka hesap numarasına
yatırılır.
10.ÜCRET ÖDEME ZAMANI : İşçi ücreti ayda bir ödenir.Her ayın ücreti , mücbir bir neden olmadık-
ça,ödeme gününden itibaren en geç 20 gün içinde ödenir.Ücret avans
veya başka bir şekilde bölünerek ödenmez.
11.ÖZEL ŞARTLAR                   :

a) İşverenin,işçilerin bir bölümüne veya tümüne sözleşme gereği olmaksızın,teşvik amaçlı olarak yapacağı süreklilik arz etmeyen nakdi ve ayni ödemeler,işçiler bakımından kazanılmış hak niteliğinde olmayıp,tekrarlanacağı anlamına gelmez.

b) İşçi,işyerinde,çalışma mevzuatı ve işveren tarafından belirlenmiş bulunan çalışma şartlarına,iş disiplinine,iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına,işveren tarafından çıkartılmış ve çıkartılacak olan yönetmelik,genelge,sirküler,talimat gibi düzenlemelere uymayı kabul ve taahhüt eder.

c) İşçi,işverenin istemesi halinde fazla çalışma yapmayı peşinen kabul eder.

d) İşçi,işverenin istemesi halinde,hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de çalışmayı peşinen kabul eder.

e) İşçi,iş sözleşmesi devam ettiği sürece,özel de olsa başka bir işte çalışmamayı taahhüt eder.

f) İşçi,işverene ve işyerine ait her türlü iş sırlarını saklamayı,işverene zarar verecek davranışlarda bulunmamayı taahhüt eder.

g) İşçi,işyerindeki makine,alet ve teçhizatı usulüne uygun olarak ve özenle kullanmayı,görevi ile ilgili olmayan işlerle uğraşmamayı,kendisine teslim edilmemiş makine,alet ve edevatı kullanmamayı taahhüt eder.

h) İşçi,kendisine işinde kullanılmak üzere teslim edilen malzeme,araç ve gereçleri işyeri dışına çıkarmamayı,amacı dışında kullanmamayı taahhüt eder.

i) İşçi,işyerine,alkollü içki veya uyuşturucu madde almış olarak gelmemeyi ve bu maddeleri işyerinde kullanmamayı,çalışması ile ilgili olmayan eşya ve maddeler ile taşınması ya da kullanılması yasaklanmış maddeleri işyerine sokmamayı taahhüt eder.

j) İşçi,İş Kanununa göre hak kazanacağı yıllık ücretli iznini,işverenin iş şartlarına göre belirleyeceği zamanda kullanmayı kabul eder.

k) İşçi,iş sözleşmesinin feshinde,kendisine teslim edilmiş bulunan her türlü demirbaş eşyayı eksiksiz olarak teslim etmeyi,görev süresi içerisinde, kendi kasıt veya kusurundan meydana gelmiş zararlar varsa,tazmin etmeyi taahhüt eder.

l) İşveren,işçinin ücretini ve iş bu sözleşme ile İş Kanunundan doğan diğer haklarını süresinde ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

m) Bu iş sözleşmesinde yer almayan hususlarda İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uygulanır.

n) Sözleşmenin uygulanmasında çıkacak uyuşmazlıklarda,Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

14.  Üç sayfadan oluşan iş bu iş sözleşmesi,……./……/……..tarihinde taraflarca iki nüsha olarak tanzim edilip,okunarak imzalanmakla,işveren işçiye ücret vermeyi,işçi de belirtilen şartlarla iş görmeyi karşılıklı olarak kabul,beyan ve taahhüt etmişlerdir.

İŞVEREN VEYA VEKİLİ                                                                   İŞÇİ
Adı Soyadı
İmza

Google AdSense kodunuzu buraya girin.

Yorumlar

Yazı yoruma kapalı.